We act

Transitie naar een koolstofvrije CO2 productie, een circulaire verpakking en het herstel van natuurlijke leefomgevingen.

Klimaat

100% CO2-neutraal product: van bron tot consument & SBTi doelstelling -42% tegen 2030

Verpakkingen

10 doelstellingen voor een circulaire verpakking

Biodiversiteit

100% van onze sites zijn biodiversiteit positief

Onze vooruitgang 2021

-6%

Klimaat

Sinds 2020 zijn Spadel en haar merken klimaatneutraal, dit wil zeggen voor de hele levenscyclus (scope 1, 2 en 3). We passen Science Based Targets toe voor omze uitstoot verder te reduceren en een absolute daling te bereiken van 15% in 2025 en 42% tegen 2030 (nulmeting 2015). In 2021 zaten we op -6% en liggen we op schema.

-7,5%

Verpakkingen

Een daling van 7.5% inzake plastic verpakkingen ten opzichte van een nulmeting van 2018 (26 g/l). We hebben onze doelstelling voor 2022 (24,7) al in 2021 (24,1) behaald. Onze vooruitgang op de andere verpakkingsdoelen vindt u onderaan.

1

Biodiversiteit

We verbinden ons ertoe om tegen 2025 biodiversiteitspositief te zijn voor alle Spadel-sites (8) volgens de Biodiversity Footprint Methodology (BFM). In 2021 bereikte Spa Monopole dit doel, waarvoor het de Belgian Business Award for the Environment in de categorie "Business &Biodiversity" ontving van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Onze acties voor een groene toekomst

Verpakkingen: 10 doelstellingen voor een circulaire verpakking

Spadel is zich ten volle bewust van de impact van verpakkingen op het milieu en wil een toonaangevende rol spelen om een positieve toekomst te creëren. 10 verbintenissen rond vier drijvende krachten hebben als doel om onze transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Cradle to Cradle® EcoDesign

We zullen onze flessen herontwerpen volgens de Cradle to Cradle® (C2C)-principes. 

Deze vormen het kader voor “gezond materiaal” en eco-efficiëntie, wat precies is wat wij nastreven.

Onze vooruitgang in 2021 : Na de herziening van de richtlijnen van C2C in 2021 is de oorspronkelijke verbintenis niet langer geldig. We ontwikkelden ter vervanging een Ecodesign-tool. Deze interne tool maakt het mogelijk om de volledige impact van onze verpakkingen op het milieu te beoordelen en integreert circulariteit, puurheid en betrokkenheid van consumenten in het ontwerp van onze verpakkingen.

Herbruikbare formaten doen toenemen tot 20%

Wij ontwikkelen innovatieve businessmodellen en herbruikbare formaten waardoor wegwerpverpakkingen niet langer nodig zijn. In 2022 moet 15% van onze verkoopvolumes afkomstig zijn van herbruikbare formaten, en tegen 2025 moet dit aandeel stijgen tot 20%.

Als nulmeting was 10% van onze verpakkingen herbruikbaar in 2019, inclusief glazen flessen, kisten en pallets. Na gebruik worden ze schoongemaakt en opnieuw gevuld. Herbruikbare formaten helpen zwerfafval voorkomen en betekenen een besparing op energie en materialen.

Onze vooruitgang in 2021: Momenteel zijn we aan 9.8%. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door Covid en de lockdown in de horeca, en bijhorende vertraging in innovatie en real life testen.

Hernieuwbare materialen integreren

Wij willen het gebruik van plastic loskoppelen van eindige grondstoffen. In overeenstemming met onze ambitie op het vlak van koolstofneutraliteit en recycleerbaarheid zullen wij als eerste het gebruik en de maximale inzet van hernieuwbaar materiaal voor onze verpakkingen toepassen, wanneer dit op aanvaardbare marktvoorwaarden mogelijk is.

Dit betekent dat ze aan de nodige functionele eisen moeten voldoen, tegen een aanvaardbare prijs en met lagere ecologische voetafdruk in vergelijking met niet-hernieuwbare middelen. Hernieuwbaar plastic kan bijvoorbeeld gemaakt worden van zetmeel of andere materialen uit biomassa die natuurlijk worden geregenereerd.

Onze vooruitgang in 2021:  Voortdurende opvolging van de beschikbare materialen en potentiële partnerschappen. 

Plastic verpakking met -15% verminderen

Wij zullen het gewicht van onze plastic voetafdruk tegen 2025 met 15% verminderen. Als tussentijdse doelstelling streven wij naar een vermindering met 5% tegen 2022. Voor de berekening van onze plastic voetafdruk nemen wij als referentiekader de richtlijnen van het Plastic Disclosure Project.

Het Plastic Disclosure Project is een wereldwijd initiatief om de milieuimpact van plastic afval te verminderen. Het biedt richtlijnen aan bedrijven om te rapporteren en te communiceren over hun plastic voetafdruk, vergelijkbaar met het carbon disclosure project.

Onze vooruitgang in 2021: Met een daling van 7.5% (g/L) hebben we reeds onze tussentijdse doelstelling voor 2022 behaald.

De CO2-uitstoot met -42% verminderen

Spadel is vastbesloten om haar totale CO2-uitstoot te verlagen met 42% tegen 2030, in vergelijking met 2015. Tegen 2050 willen we een netto-emissie van nul bereiken. Het internationaal initiatief Science Based Targets geeft ons het kader om onze doelstellingen inzake CO2-vermindering te definiëren waardoor we ons deel kunnen bijdragen aan de globale strijd om de klimaatverandering te beperken tot 1,5°C. 

Het doel is om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Onze fabrieken zijn reeds CO2-neutraal sinds 2015 en nu willen we dit doortrekken in de volledige productieketen, met inbegrip van de verpakkingen. We zitten op schema om onze doelstelling voor 2020 te bereiken. Daarnaast zullen we onze milieuvoetafdruk van producten met 60% verminderen in 2030, in vergelijking met 2015.

Onze vooruitgang in 2021: We zijn CO2-neutraal geworden in 2020. Het lopende reductieplan is gebaseerd op Science Based Targets. Bekijk ook de ‘Klimaat’-pijler.

100% recycleerbaar en 100% gerecycleerd materiaal

Tegen 2025 zullen al onze verpakkingen 100% recycleerbaar of herbruikbaar zijn. Tegen 2025 zal het ook worden gemaakt van 100% hergebruikt of gerecycleerd materiaal. Omdat we rekening moeten houden met de kwaliteit van het materiaal verwachten we minstens 30% hergebruikt en gerecycleerd materiaal te gebruiken tegen 2022.

Momenteel is minstens 95% van onze verpakkingen – alle soorten verpakkingen, inclusief folies – recycleerbaar. We streven ernaar de cirkel te sluiten door vanaf het begin gerecycleerd materiaal te gebruiken zonder toegevingen op het vlak van kwaliteit met het ultieme doel om geen nieuw materiaal meer te gebruiken.

Onze vooruitgang in 2021: Al ons verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Rekening houdend met al onze materialen gebruiken we nu 24,8% gerecycleerd materiaal.

100% inzameling

We zullen alle verpakkingen die we op de markt brengen weer inzamelen tegen 2025.

Als onderdeel van deze doelstelling zullen wij proefprojecten opstarten met stimuli om zwerfafval te verminderen in de out-of-home markten tegen 2022, met de bedoeling om dat tegen 2025 uit te breiden. Wij zullen samenwerken met de overheid, met klanten en met onze sector om de inzameling, en het systeem van ‘uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten’, te optimaliseren met onder meer statiegeldsystemen.

Onze vooruitgang in 2021: Nederland voerde een nationaal statiegeldsysteem in het tweede kwartaal van 2021 in. Ook in België, Frankrijk en Bulgarije is Spadel voorstander van systemen om de inzamelingspercentages op te krikken en met partners wordt gesproken hoe deze ambitie het best kan worden gerealiseerd.

De kwaliteit van gerecycleerd materiaal verhogen

Om enkel gerecycleerde of herbruikbare materialen te gebruiken tegen 2025 werken we samen met de recyclagesector en andere partners om te innoveren op het vlak van recyclage en een betere kwaliteit van gerecycleerde materialen. 

Tegen 2022 voeren we een kwaliteitscontroleproces in voor de recyclagesector, inclusief pilootprojecten met recyclagebedrijven en sectorgenoten die onze  ambitie delen om de kwaliteit van gerecycleerde materialen te verbeteren en te garanderen.

Onze vooruitgang in 2021: Voortdurend overleg met partners over de huidige en nieuwe recyclagetechnieken om consistent materiaal van hoge kwaliteit te gebruiken.

’Nul zwerfafval’ bevorderen

Tegen 2022 bevatten onze merken in alle markten en kanalen, inclusief verpakkingen, een boodschap tegen zwerfvuil. 

We kunnen de circulaire economie niet alleen bereiken. We hebben onze klanten en consumenten nodig om ons te helpen al onze flessen in te zamelen en te vermijden dat ze eindigen als zwerfvuil. We zullen voortdurend innovatieve manieren bekijken om samen zwerfvuil te doen verdwijnen.

Onze vooruitgang in 2021: Alle merken hebben de recyclingboodschap in alle markten geïntegreerd in de verschillende marketingkanalen.

Preventie- en ‘opruim’partnerschappen

Tegen 2022 ontwikkelen we strategische partnerschappen in elk van onze markten om zwerfafval zowel in zee als op het land te voorkomen en te bestrijden.

We kunnen de door de mens gecreëerde wereldwijde uitdagingen niet ontkennen. En het plastic dat onze rivieren en oceanen verstikt is misschien wel de allergrootste zorg. We voelen een sterke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze planeet en streven naar de ontwikkeling van partnerschappen op drie niveaus. Op wereldniveau om te helpen om onze oceanen schoon te maken. Op nationaal niveau om samen te werken met lokale organisaties in al onze markten. En op niveau van de bottelarijen om te streven naar een zuivere lokale omgeving. 

Onze vooruitgang in 2021:100% partnerships zijn up and running: The SeaCleaners op mondiaal niveau, met Spa en Stoumont in België, IVN Natuureducatie in Nederland, de “Comcom de Ribeauvillé et Thann Cernay” in Frankrijk en de samenwerking met Ecopack en Bcause in Bulgarije.

Wij zijn Spadel

Een onafhankelijk familiebedrijf